financial-crisis-544944_640Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa 714/18) prawomocnie orzekł pełne naprawienie szkód przez Dom Maklerski Noble Securities S.A. na rzecz naszego klienta, który zawarł transakcje na strukturyzowanym instrumencie finansowym w postaci Certyfikatów ING Turbo, które doprowadziły do utraty całości zainwestowanych środków w wyniku automatycznego zamknięcia inwestycji przez emitenta (ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie).

Sąd w pełni podzielił argumentację prawną mec. Patryka Przeździeckiego reprezentującego inwestora, który zarzucił dopuszczenie się przez DM Noble Securities S.A. szeregu istotnych naruszeń prawa wynikających z systemu MiFID. W przeważającej mierze owe naruszenia dotyczyły reżimu informacyjnego, wadliwości procesu przeprowadzenia tzw. ankiety MiFID oraz nierzetelnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie skomplikowanych instrumentów finansowych.

Co niezwykle istotne z punktu widzenia praktyki prawa rynku kapitałowego, Sąd Apelacyjny uznał, iż pomimo braku formalnego zawarcia przez strony umowy o doradztwo inwestycyjne w formie pisemnej oraz braku otrzymywania przez Noble Securities wynagrodzenia od klienta z tego tytułu, umowa o doradztwo została de facto zawarta w sposób konkludentny, niezależnie od okoliczności, iż DM Noble Securities S.A. nie posiadał wymaganego prawem zezwolenia KNF na wykonywanie czynności maklerskiej doradztwa inwestycyjnego, co paradoksalnie stanowiło główną oś obrony pozwanego w procesie sądowym.

Wskutek zapadłego wyroku inwestor odzyskał wszystkie utracone środki na Certyfikatach ING Turbo wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie nasz klient odzyskuje 100 tys. PLN straty na Certyfikatach ING Turbo