W contract-3031680_640dniu 25 kwietnia 2017 r. na skutek stwierdzonych przez KNF naruszeń prawa w „HFT Brokers Dom Maklerski” S.A. organ wydał decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez podmiot rynku finansowego.

W tym samym czasie media finansowe zaczęły ujawniać stwierdzone w toku dziennikarskiego śledztwa nieprawidłowości związane z zawarciem „Umów Opcji o Europejskim Stylu Wykonania” przez osoby związane z domem maklerskim. Umowy opcji miały zostać zawarte przez Tomasza Rulkę i Roberta Walickiego z byłymi klientami „HFT Brokers Dom Maklerski” S.A., dzięki czemu podmioty z grupy „HFT” miały uzyskać wielomilionowe świadczenia. Według poszkodowanych klientów umowy opcji były skonstruowane w taki sposób, by utrudnić, bądź wręcz uniemożliwić ich wykonanie pozbawiając klientów możliwości dochodzenia wszelkich należności przeciwko ich wystawcom. Sprawę szczegółowo opisano na łamach serwisu Business Insider: https://businessinsider.com.pl/finanse/waluty/hft-brokers-i-v-capital-prokuratura-wszczela-sledztwo/8t3n3ec

W procesie przed Sądem Okręgowym w Siedlcach (sygn. akt: I C 850/17) mec. Patryk Przeździecki reprezentował poszkodowanego klienta „HFT Brokers Dom Maklerski” S.A., który zawarł z T. Rulką i R. Walickim opisywane w mediach umowy opcji. Klient został nakłoniony do ich zawarcia obietnicą rzekomej rekompensaty strat poniesionych w domu maklerskim na skutek przeprowadzenia niekorzystnych transakcji na rynku CFD/Forex.

Pomimo upływu terminu wykonania opcji pozwani odmówili ich realizacji podnosząc, jakoby zobowiązania z nich wynikające stanowiły tzw. „zobowiązania naturalne” (obligationes naturales) – nieegzekwowalne prawnie, zaś dokumenty przedłożone przez klienta potwierdzające jego prawa miały zostać sfałszowane, a także jakoby klient nie wypełnił  szeregu umownych obowiązków warunkujących wykonanie opcji.

Po ponad 2,5- rocznym procesie sądowym, podczas którego przeprowadzono mi.in. dowód z opinii biegłego, Sąd negatywnie zweryfikował zarzuty zgłoszone przez T. Rulkę i R. Walickiego, nakazując pozwanym wykonanie „Umów Opcji o Europejskim Stylu Wykonania”  oraz pokrycie kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

EDIT (9.12.2021 r.) wyrok jest już prawomocny – zobacz wpis: Prawomocna wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie ws “opcji o europejskim stylu wykonania”

Sąd nakazuje osobom związanym z „HFT Brokers Dom Maklerski” S.A. wykonanie „Opcji o Europejskim Stylu Wykonania”