Kancelaria świadczy pomoc prawną i zastępstwo procesowe we wszystkich stadiach postępowania karnego, tak w fazie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania i sądami, jak i na etapie postępowania rozpoznawczego przed sądami karnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym.

 Zapewniamy obronę w sprawach prowadzonych przez Policję, Prokuraturę, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i inne odpowiednie organy dochodzeniowo – śledcze, lub też występując w charakterze pełnomocnika osoby pokrzywdzonej przestępstwem współpracujemy z organami ścigania w celu pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej i doprowadzenia do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Sporządzamy i wnosimy w imieniu naszych klientów subsydiarne i prywatne akty oskarżenia.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach karnych gospodarczych, w tym w sprawach przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, odpowiedzialności karnej członków zarządów i osób zarządzających sprawami majątkowymi, przestępstw bankowych, przekupstwa menedżerskiego, utrudniania dochodzenia wierzytelności, prania brudnych pieniędzy i innych podobnych czynów zabronionych. Kancelaria uczestniczy w głośnych, międzynarodowych postępowaniach karnych o charakterze gospodarczym.

Prowadzimy obronę osób pełniących funkcje publiczne w sprawach z oskarżenia o korupcję, płatną protekcję przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków służbowych.

Zajmujemy się także problematyką przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, czynami związanymi z posiadaniem i wprowadzeniem do obrotu substancji kontrolowanych, przestępstwami w ruchu komunikacyjnym, jak również przestępstwami dotyczącymi naruszenia praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych.

Posiadamy doświadczenie w sprawach karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia skarbowe.

Prowadzimy obronę osób pełniących funkcje publiczne w głośnych sprawach lustracyjnych toczących się na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Zapewniamy efektywne dochodzenie roszczeń majątkowych na drodze postępowania karnego.