Z dniem 1 sierpnia 2019 r. uchylona została interwencja produktowa ESMA z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia ograniczeń w zakresie kontraktów na różnicę w Unii Europejskiej, ograniczająca maksymalny dostępny lewar na kontraktach CFD dla klientów detalicznych (rezydentów UE) do następujących wysokości: 30:1 odnośnie głównych par walutowych, 20:1 odnośnie głównych indeksów giełdowych, 2:1 odnośnie kryptowalut.

Należy odnotować, iż przed wprowadzeniem wspomnianej interwencji ESMA, nowelizacją Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dniem 16 lipca 2015 r. dla rezydentów RP lewar na kontraktach CFD został ograniczony do poziomu 100:1; wcześniej brak było jakichkolwiek regulacji prawnych w tym zakresie.

W obliczu zakończenia interwencji ESMA, polska KNF wprowadziła z dniem 1 sierpnia 2019 r. decyzję nr DAS.456.2019 w sprawie ustanowienia ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów CFD, przywracającą tym samym ograniczenia lewaru obowiązujące podówczas na podstawie decyzji ESMA.

KNF wprowadziła jednak do polskiego porządku prawnego nową kategorię „detalicznego klienta doświadczonego”, który stosownie do pkt 4 Decyzji KNF może na swój pisemny wniosek skorzystać z dźwigni wynoszącej nawet 100:1 w odniesieniu do kontraktów CFD opartych o następujące instrumenty bazowe:

a)   para walutowa składająca się z dowolnych dwóch następujących walut: dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling, dolar kanadyjski lub frank szwajcarski;

b)   jeden z następujących indeksów akcyjnych: DAX, DJIA, CAC40, FTSE, SP500, Nikkei 225, NASDAQ, NASDAQ 100, ASX 200, EURO STOXX 50;

c)   para walutowa, w której co najmniej jedna waluta jest inna niż wymienione w lit. a);

d)   złoto;

Zgodnie z pkt 5 Decyzji KNF warunkiem uzyskania przez klienta detalicznego statusu klienta doświadczonego jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) klient detaliczny zawarł w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

a) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

b) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

c) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

2) klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

a) uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub

b) odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub Dziennik Urzedowy Komisji Nadzoru Finansowego – 3 – Poz. 27

c) potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

W ten sposób wobec aktywnych inwestorów KNF częściowo przywróciła warunki handlu na instrumentach CFD, obowiązujące przed wprowadzeniem interwencji produkotowej EMSA.

Więcej na ten temat w artykule mec. P. Przeździeckiego pt. „Interwencja KNF na rynku CFD – pozytywne zaskoczenie, czy raczej przejaw niemocy aparatu państwa w egzekucji obowiązującego prawa?”, opublikowanym w 19 wydaniu magazynku „FX INWESTOR” (https://www.fxmag.pl/magazyny).

Interwencja produktowa KNF na rynku CFD/FOREX: detaliczny klient doświadczony