W lipcu br. Ministerstwo Finansów zakomunikowało rozpoczęcie prac legislacyjnych zmierzających do ustawowego ograniczenia dźwigni finansowej dostępnej dla inwestorów nieprofesjonalnych przeprowadzających transakcje na instrumentach finansowych rynku OTC. Wspomniane ograniczenie miałoby objąć swym zakresem wyłącznie instrumenty niepodlegające rozliczeniu przez centralnego kontrpartnera (CCP). Wedle założeń projektodawcy maksymalny dostępny lewar dla tego rodzaju instrumentów nie mógłby przekroczyć poziomu 1:25, podczas gdy obecnie dostępny jest on na poziomie 1:100.

Wprowadzenie w życie omawianej zmiany oznaczałoby przyjęcie w Polsce najbardziej rygorystycznych przepisów w zakresie dźwigni finansowej w skali całej Unii Europejskiej. Komunikat Ministerstwa wywołał zdecydowany sprzeciw zarówno ze strony środowiska inwestorów indywidualnych, jak i samej branży finansowej. Środowisko inwestorskie zarzuciło, iż przepis ten w rzeczywistości pogorszy poziom ochrony inwestora indywidualnego oraz znacznie ograniczy jego możliwości inwestycyjne. Izba Domów Maklerskich z kolei argumentowała, iż nowelizacja niesie za sobą ryzyko zakłócenia uczciwej konkurencji rodzimych domów maklerskich z ich zagranicznymi odpowiednikami niepodlegającymi nadzorowi KNF.

Mec. Patryk Przeździecki wystąpił jako prelegent w debacie zorganizowanej przez środowisko Trading Jam Session, w której podsumował prawne aspekty proponowanej nowelizacji oraz jej praktyczny wymiar; wskazał on przy tym możliwości zgodnego z prawem obejścia nowelizowanego przepisu zwracając uwagę na szereg możliwych negatywnych skutków projektowanych zmian.

Wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach, zaś w związku ze skierowanym do Ministerstwa Finansów wystąpieniem oraz zgłoszonymi wątpliwościami organ na chwilę obecną zaniechał dalszego procedowania nad omawianą nowelizacją.

Sprawa wysokości dostępnej dźwigni finansowej na rynku OTC najprawdopodobniej zostanie rozstrzygnięta na poziomie całej Unii Europejskiej decyzją Europejskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na początku 2018 r.

Czy czeka nas obligatoryjna redukcja dźwigni finansowej na rynku OTC do 1:25?