W dniu 17 września 2014 r. (sygn. akt I CSK 621/13) Sąd Najwyższy ogłosił i ustnie uzasadnił wyrok porządkujący kierunki orzecznictwa w sprawach ochrony twórczości audiowizualnej, w zakresie utworów włączonych lub wykorzystywanych w utworach audiowizualnych. Wyrok dotyczy tzw. roszczenia informacyjnego na podstawie art. 105 ust. 2 prawa autorskiego, w szczególności wykorzystania tych utworów przez wiodącego na polskim rynku nadawcę satelitarnego i reemitenta.

Potwierdzona przez SN możliwość uzyskania żądnych przez OZZ informacji odnośnie zakresu wykorzystania utworów przez nadawcę niewątpliwie ułatwi twórcom drogę do skutecznego dochodzenia roszczeń majątkowych i wynagrodzenia z tytułu nadawania dzieła w środkach masowego przekazu.

Oczekujemy na pisemne uzasadnienie wyroku.

Sąd Najwyższy porządkuje orzecznictwo w sprawie utworów włączonych do utworu audiowizualnego