Wyrokiem z dnia 28 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VIII Wydział Karny uniewinnił Dyrektora Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Andrzeja Szeląga od zarzutów wyrządzenia szkody w znacznych rozmiarach w majątku Skarbu Państwa oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa.

W trakcie toczącego się od 2007 r. postępowania karnego media głównego nurtu co raz informowały o rzekomych nieprawidłowościach w zarządzaniu majątkiem KPRM, których miał dopuścić się Andrzej Szeląg zawierając, zdaniem mediów i Prokuratury, niekorzystne dla Skarbu Państwa umowy.

http://www.wprost.pl/ar/109808/Przyjaciel-Mazura-pomogl-zarobic-miliony-firmie-w-ktorej-wladzach-zasiadali-znani-politycy

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/7-milionow-za-ochrone-kancelarii-premiera,27450.html

Tymczasem  procesowa weryfikacja zarzutów postawionych Dyrektorowi Andrzejowi Szelągowi ujawniła ich kompletną bezzasadność.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa przeanalizowawszy kilkadziesiąt tomów akt dokumentacji dotyczącej zakwestionowanych umów oraz przesłuchawszy ponad 40 świadków podzielił stanowisko obrony, która od początku podnosiła, iż w sprawie nie może być mowy o jakimkolwiek działaniu oskarżonego wbrew interesom Skarbu Państwa, zaś teza o wyrządzeniu rzekomej szkody majątkowej nie wytrzymuje krytyki.

Wydając wyrok uniewinniający Sąd podkreślił, iż działalność Andrzeja Szeląga jako Dyrektora CO KPRM, wbrew twierdzeniom Prokuratury, w istocie doprowadziła do poczynienia znacznych oszczędności przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz podniesienia wartości składników majątku, którymi w imieniu CO KPRM zarządzał Andrzej Szeląg. Powyższe wyklucza możliwość pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności karnej z art. 231 § 1 k.k. i 296 § 1 k.k.

Obronę Andrzeja Szeląga przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa prowadził adw. Patryk Przeździecki; nie do przecenienia jest także niebagatelny wkład włożony w wyjaśnienie sprawy przez ś.p. adw. Wojciecha Tomczyka.

Wyrok uniewinniający Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa VIII Wydział Karny z dnia 28 października 2014 r. jest wyrokiem prawomocnym.

Dyrektor CO KPRM Andrzej Szeląg uniewinniony od zarzutów działania na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa