Gazeta Polska Codziennie (nr 891 – 18.08.2014) poinformowała w artykule zatytułowanym „Sądowy bumerang czyli kpina z lustracji” o zaskakującym wyroku Sądu Najwyższego w sprawie posła SLD Tadeusza Matyjka oskarżonego o kłamstwo lustracyjne.

Jak donosi dziennik „Sąd Najwyższy podważył prawomocny wyrok skazujący byłego posła SLD Tadeusza Matyjka za kłamstwo lustracyjne. Sprawa ma wymiar symboliczny – rozpoczęła proces lustracji w III RP. Skład sędziowski SN, któremu przewodniczył Tomasz Grzegorczyk, nakazał ponowny proces lustracyjny przed Sądem Apelacyjnym – wynika z wydanego właśnie komunikatu IPN u. Unieważniono tym samym wyrok z września ub. roku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, skazujący Matyjka za zatajenie tajnej współpracy z SB.”

http://gpcodziennie.pl/32661-sadowy-bumerang-czyli-kpina-zlustracji.html

W omawianym wyroku z dnia 5 czerwca 2014 r. (sygn. akt II KK 74/14) Sąd Najwyższy wyraził pogląd prawny, zgodnie z którym w świetle unormowań zawartych w art. 63a ust. 1 w zw. z art. 66 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1388), do badania zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych złożonych przed wejściem w życie tej ustawy, w przedmiocie których w czasie obowiązywania ustawy poprzedniej – z dnia 11 kwietnia 1997 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 1999 r. Nr 42 poz. 428 z późn. zm.) – postępowanie lustracyjne zostało prawomocnie zakończone, a następnie wznowione, mają zastosowanie przepisy nowej ustawy, zarówno w jej aspekcie procesowym, jak i materialnym. Przepisy nowej ustawy stosuje się również do badania zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych złożonych na gruncie ustawy poprzedniej, o ile postępowanie lustracyjne nie zostało w ogóle w czasie obowiązywania tej ustawy wszczęte (art. 63a ust. 1 a contrario).

Praktyczny wymiar wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2014 r. pociąga za sobą możliwości uchylenia szeregu orzeczeń, w których sądy lustracyjne na przestrzeni ostatnich lat błędnie orzekały na podstawie materialnych przepisów tzw. „starej ustawy lustracyjnej” z 1997 r.

Kancelaria prowadzi obronę w sprawie lustracyjnej posła Tadeusza Matyjka.

Precedensowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie lustracyjnej posła T. Matyjka